Overijse2002-N-VA zet in op de realisatie van lokale hernieuwbare energieprojecten

Op 16 april 2018, over deze onderwerpen: Infrastructuur, Milieu, Ruimtelijke ordening, Wonen
Jan Van Brabant & Stefan Vanderlinden

Het energiepact van de federale regering bepaalt de langetermijnvisie voor het energiebeleid voor de periode tot 2030-2050. Dit pact bevestigt onder andere de kernuitstap in 2025 en is erop gericht om de energietransitie nu te starten waarbij  hernieuwbare energie een voorname plaats krijgt  in het energielandschap. Voor ons is het echter cruciaal dat de energiebevoorrading daarbij verzekerd blijft en dat onze energiefactuur betaalbaar zal blijven in de toekomst. . Intussen willen we lokaal inzetten op de productie van hernieuwbare energie dankzij burgerparticipatie via het LICHT-project.

Met 4.050 KVA geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen op onze daken (824 installaties in 2017) hinken we in Overijse wat achter op het Vlaams gemiddelde. De gemeente voorziet nu al subsidies voor zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en andere vormen van hernieuwbare energie. Maar we willen beter doen! Welke lokale acties kunnen we in Overijse opzetten opdat we meer hernieuwbare energieprojecten kunnen realiseren?

Jan De Broyer
Daarom heeft het college van Burgemeester en Schepenen, op voorstel van schepen van Milieu Jan De Broyer, beslist om deel te nemen aan het LICHT-project (Lokaal Initiatief voor een Coöperatieve Hernieuwbare Transitie). De bedoeling van dit project is de Overijsenaar rechtstreeks te betrekken en te laten participeren in lokale zonne- en windprojecten. Voor de zomervakantie 2018 zullen de nodige infosessies starten met de bedoeling om in het najaar effectief burgers te kunnen mobiliseren om mee vorm te geven aan lokale energieprojecten. 

 

Gemeenteraadslid Stefan Vanderlinden en bestuurslid en energiedeskundige Jan van Brabant zijn duidelijk: “Door de inwoners bij energieprojecten te betrekken, geven we hen de kans mee te investeren in hernieuwbare energie. Dit is de enige mogelijkheid om lokale projecten aanvaardbaar te maken. Misschien is het eigen dak niet goed georiënteerd of is een volledige installatie een te grote investering? Via een coöperatieve kan elke Overijsenaar mee instappen in grotere projecten en er bovendien nog een mooi gegarandeerd rendement aan over houden.”, stellen ze.

Kunnen we bijvoorbeeld meer zonnepanelen leggen op de daken van openbare gebouwen (zoals nu al op het dak van de gemeentelijke basisschool, de Vuurmolen en Woonzorgcentrum Mariëndal), en burgers daarbij betrekken? Kunnen we visueel aanvaardbare locaties vinden in Overijse waar windmolens, zonder geluids- en slagschaduwhinder voor omwonenden, elektriciteit kunnen produceren? Kunnen we gronden, bijvoorbeeld de bermen van de E411, gebruiken om zonnepanelen op te installeren? Zijn er bedrijfsgebouwen waar op het dak zonne-installaties mogelijk zijn?

Vooral zonne- en windprojecten komen voor deze coöperatieve aanpak in aanmerking in Overijse, hoewel hernieuwbare energie ook gewonnen kan worden uit waterkracht (bv. watermolen op de IJse van Ecopower), biomassa (verbranden van gas uit de vergisting van mest en maïs in landbouwvergisters of zogenaamde ‘pocketvergisters’), geothermie (diep of ondiep – technologie die vooral in woonzones en bij de bouw van nieuwe woonwijken relevant kan zijn) of riothermie (waarmee energie uit rioolwater wordt gewonnen, hetgeen voor de grote collector in Huldenberg wellicht een optie is).

Uit een studie van het VITO in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant uit 2016 kunnen we voor Overijse concluderen dat, hoewel we niet de windsterktes van het Waasland halen (waar een coöperatief als ‘Wase Wind cvba’ zijn windmolens op laat draaien), windenergie en zonne-energie voor elektrische toepassingen voor onze streek het meest belovend zijn. Hoewel het maatschappelijke draagvlak voor zonneparken (zon-op-land) en windmolens nog niet vergelijkbaar is met dat van zonnepanelen op eigen dak of dat van de buurman, kan het draagvlak groeien door de Overijsenaar niet enkel in de lasten maar ook in de lusten te laten delen.

Deze lokale energie-initiatieven passen in een algemene visie op energiebeleid, waarbij we naast het verstandig verbruiken van energie, ook 100 % inzetten op het efficiënt produceren ervan en waarbij rekening gehouden wordt met veiligheid en bevoorradingzekerheid. Om betaalbare elektriciteit te kunnen blijven garanderen, zullen alle energiebronnen in rekening moeten genomen worden. Daarnaast mogen we ook de belangrijke klimaatuitdagingen niet uit het oog verliezen. We hebben dus nood aan een CO2 neutrale energiebron met lage exploitatiekosten voor het overige deel van onze elektriciteitsvoorziening.

Op 25 april komt Bert Wollants, de energie-expert van N-VA, om 20u in gemeenschapscentrum De Bosuil toelichten hoe N-VA de realisatie van het energiepact wil combineren met bevoorradingszekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Iedereen is van harte welkom!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is