900.000 euro voor meer groen en ruimte voor water in Vlaams-Brabant

Op 29 december 2020, over deze onderwerpen: Milieu, Omgeving, Ruimtelijke ordening, Toerisme
Zonienwoud

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir investeert 900.000 euro in drie strategische projecten die bijdragen tot een betere omgevingskwaliteit met meer groen en ruimte voor water in Vlaams-Brabant. De erkenning als strategisch project van Vlaams belang is weggelegd voor de blauwgroene verbindingen in de Getestreek, de versterking van de open ruimte in de Dijlevallei en meer bomen en ontharding in de regio rond het Zoniënwoud in Vlaams-Brabant.

Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid coördineert deze strategische projecten. Deze subsidies maken de noodzakelijke coördinatie voor de komende drie jaar mogelijk en ondersteunen de slagkracht van de initiatiefnemers op terrein. Gedeputeerde van leefmilieu Bart Nevens reageert tevreden: “Dankzij deze steun kunnen we verder werk maken van een klimaatbestendige en groene provincie”.

Met de strategische projecten wil Vlaanderen, voor het twaalfde jaar op rij, de ambities van gebiedsgerichte en regionale samenwerkingen ondersteunen en een impuls geven door een belangrijk deel van de kosten over te nemen. De subsidie is immers een bijdrage in de loon- en werkingskosten van een projectcoördinator. Het stelt de gebiedscoalities in staat drie jaar lang een professionele projectcoördinatie op te zetten om vooruitgang en resultaten op terrein te boeken.

In 2020 zijn vijftien aanvragen ingediend die door een commissie van deskundigen werden beoordeeld. Drie strategische projecten in Vlaams-Brabant zijn uiteindelijk geselecteerd. Zij ontvangen elk 300.000 euro voor de komende drie jaar.

“Als er op het terrein een goede samenwerking is, worden ook vaak mooie resultaten geboekt. Ik ben tevreden dat we met deze middelen ook in Vlaams-Brabant sterke samenwerkingsprojecten een stevige duw in de rug geven om tot realisaties te komen op het terrein. Een groener Vlaams-Brabant met meer ruimte voor water zoals onze Blue Deal vooropstelt, daar zetten we onze schouders onder”, stelt Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir.

Het gaat stuk voor stuk over projecten die gecoördineerd worden door het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Gedeputeerde voor leefmilieu Bart Nevens is dan ook verheugd met de beslissing van Demir. “Dankzij de financiële steun van minister Zuhal Demir kunnen we met deze strategische projecten verder werk maken van een klimaatbestendige en groene provincie”, zegt Nevens. Voor Vlaams-Brabant gaat het om de volgende drie projecten.

Het strategisch project ‘onverGETElijk’ focust zich op de Getestreek rond Landen-Geetbets-Tienen-Zoutleeuw-Hoegaarden-Linter en wil een multifunctionele groenblauwe ruggengraat realiseren voor de Getestreek door het optimaliseren van bestaande fietsinfrastructuur IJzerenweg en Ravel met een versterking van omgeving, nabijgelegen dorpskernen, natuur en landschap. Daarnaast wordt geïnvesteerd in een robuuste natuurlijke Dormaalbeekvallei met veel ruimte voor water, geheel in lijn met de Vlaamse Blue Deal.

In de gemeenten van en rond het Zoniënwoud wil men de uitdagingen rond het grote ruimtebeslag en verhardingsgraad, de bevolkingsgroei, en een sterke natuurversnippering met tanende biodiversiteit aanpakken. Dat zal resulteren in meer aaneengesloten natuur en bos, minder verharding, meer ruimte voor water en de verdere uitbouw van regionale poorten tot het Zoniënwoud.

Tot slot zal het gebied tussen het Meerdaalwoud en het Zoniënwoud, met het landbouwplateau van Duisburg en de valleien van Dijle, Laan, IJse en Voer versterkt worden. De uitdagingen van de ruimere omgeving van de grote Brabantse wouden worden aangepakt door het versterken van bos en natuur, belangrijke verbindingen in de open ruimte te maken, het inrichten van de onthaalpoorten en het versterken van landbouw op het landbouwplateau.  

Meer info over de projecten:  

 

Strategisch project  –  OnverGETElijk!

Aanvrager: provincie Vlaams-Brabant

Subsidiebedrag: 300.000 euro

De gebiedscoalitie in de Getestreek wenst een krachtig antwoord te geven op de transitieopgaven die zij voor de streek stelt. Met het gebiedsprogramma OnverGETElijk!, het resultaat van het eerder strategisch project, engageren de partners zich voor meerdere uitdagingen. De Vlaamse overheid ondersteunt de gebiedscoalitie bestaande uit de provincie Vlaams-Brabant, Regionaal landschap Zuid-Hageland vzw, gemeente Linter, stad Landen, gemeente Geetbets, stad Tienen, stad Zoutleeuw en gemeente Hoegaarden. Vanuit het gebiedsprogramma zetten de partners nu samen hun schouders onder twee bovenlokale projecten die als hefboom voor de streek kunnen fungeren en maken deze opgaven voor de Getestreek concreet.

Het project Groene Spoor wordt de multifunctionele groenblauwe ruggengraat van de Getestreek. Het omvat ook het optimaliseren van bestaande fietsinfrastructuur IJzerenweg en Ravel met een versterking van omgeving, nabijgelegen dorpskernen, natuur en landschap. Het strategisch project zorgt voor een sector- en gemeentegrensoverschrijdend traject en een aanpak op maat die visies rond duurzame mobiliteit, biodiversiteit, landbouw en landschap op elkaar afstemt en leidt tot samenwerking en resultaten op het terrein.

Het project Robuuste Natuurlijke Dormaalbeekvallei van bron tot monding wordt een voorbeeldproject van een beleefbaar en multifunctioneel groenblauw netwerk met ruimte voor water, natuur en landbouw tot in de dorpskernen. Het strategisch project coördineert bestaande initiatieven, initieert nieuwe acties en zet ruimte voor water voorop binnen een samenhangende ecologische valleistructuur. Deze projecten zijn hefbomen voor de streek: ze zijn complementair wat betreft hun ligging in de streek en de transitieopgaven die aangepakt worden. De realisaties binnen de hefboomprojecten versterken de basis voor een mogelijke opstap naar een landschapspark ‘Getevallei’. Bijzondere aandacht gaat uit naar de onthardingsopgave en naar ruimte voor water. De hefboomprojecten worden versterkt vanuit drie thematische invalshoeken: het ‘waterlandschap’ met maatregelen voor waterkwaliteit en –kwantiteit, het ‘dorpenlandschap’ met acties rond dorpskwaliteit en dorpskernverdichting, en het ‘voedsellandschap’, dat lokale productieve duurzame landbouw en korte keteninitiatieven verder uitbouwt, verankert en tot in de dorpen brengt.

Minister Zuhal Demir wil samen met de regio dit partnerschap verder ondersteunen om de ambitie en concrete realisaties voor de gebiedsontwikkeling van de Getestreek waar te maken .

© strategisch project Getestreek

 

Strategisch project  – HORIZON+ - Voor connectiviteit met het Zoniënwoud

Aanvrager: provincie Vlaams-Brabant

Subsidiebedrag: 300.000 euro

De Provincie Vlaams-Brabant, Natuurinvest, het Regionaal Landschap Dijleland, het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, de gemeenten Sint-Genesius-Rode, Hoeilaart, Overijse en Tervuren willen met de ondersteuning van de Vlaamse Overheid een krachtig antwoord geven op de uitdagingen van het gebied rond het Zoniënwoud. De voortzetting van het strategisch project wenst verder in te spelen op de uitdagingen rond het grote ruimtebeslag en verhardingsgraad, de bevolkingsgroei, en een sterke natuurversnippering met tanende biodiversiteit.

Het vorige strategisch project is er in geslaagd om een dynamiek op gang te brengen met meerdere uitvoeringsprojecten als mooi resultaat. Samen met de lokale besturen en de verschillende partners werden coalities gesmeed om visie en doelstellingen in de praktijk te brengen. In de volgende periode zal het strategisch project een belangrijke schakel vormen binnen de uitdagingen van de ruimere omgeving van de grote Brabantse Wouden en inzetten op:

  • Het beperken van het verdere ruimtebeslag en bijdragen aan de bouwshift. Hiervoor worden mogelijkheden nagegaan, zoals bijvoorbeeld het opzetten van een regionaal gebiedsfonds;
  • Het structureel aanvullen van de grondwatertafel om verdroging tegen te gaan door ontharden, buffering en infiltratie;
  • Het verdubbelen van de boomdekking van de regio en op die manier bijdragen aan de ambitie van de Vlaamse Overheid om 1 miljoen bomen te planten in de provincie Vlaams-Brabant;
  • Het versterken van het productief landschap via concrete projecten voor verbindende natuurinclusieve korte-keten initiatieven in het versnipperd landbouwgebied;
  • De verdere uitbouw van regionale poorten tot het Zoniënwoud gekoppeld aan sterke ondernemende dorpskernen.  

Op deze wijze willen de partners de transitie verder zetten naar een veerkrachtig, robuust en samenhangend openruimtenetwerk. De subsidie als strategische project maakt een professionele gebiedsgerichte coördinatie verder mogelijk in de komende drie jaar.

Minister Zuhal Demir wil dit sterk partnerschap verder ondersteunen om de ambitie en concrete realisaties voor de omgeving Zoniënwoud waar te maken.

© Strategisch project Horizon+  

 

Strategisch project  – Walden - Wouden, akkers en landschappen langsheen de Dijlevallei

Aanvrager: provincie Vlaams-Brabant

Subsidiebedrag: 300.000 euro

WALDEN, staat voor Wouden, Akkers en Landschappen langsheen de Dijlevallei Ecologisch laten Netwerken. Het is een knipoog naar het gelijknamige boek van de Amerikaanse schrijver Thoreau uit 1854. De gemeenten Oud-Heverlee, Huldenberg, Bertem en stad Leuven, de provincie Vlaams-Brabant, het Agentschap voor Natuur en Bos en het departement Omgeving van de Vlaamse overheid slaan voor 3 jaar de handen in elkaar om via een Strategisch Project de open ruimte tussen het Meerdaalwoud en het Zoniënwoud, met het landbouwplateau van Duisburg en de valleien van Dijle, Laan, IJse en Voer te versterken.

Het strategisch project zal een belangrijke schakel vormen binnen de uitdagingen van de ruimere omgeving van de grote Brabantse wouden. Het project draagt bij tot de ambitie om het Meerdaalwoud, Zoniënwoud en Hallerbos met elkaar te verbinden via de valleien van de meanderende rivieren van Dijle, Laan, IJse en Voer, via robuuste verbindingslandschappen over de landbouwplateaus.

Het strategisch project Walden zal binnen het grondgebied van de vier gemeenten concreet inzetten op meerdere ruimtelijk complexe uitdagingen en op de realisatie van voorbeeldprojecten die meerdere ambities op het terrein kunnen waarmaken: 

  •  het versterken van bos en natuur, in het bijzonder oplossingen nagaan voor het wegwerken van knelpunten op de meest kwetsbare plekken;
  •  het versterken van belangrijke verbindingen in de open ruimte;
  •  het inrichten van de onthaalpoorten: Heverleebos bij Zoete Waters en een grensoverschrijdende onthaalpoort bij station Florival in de Dijlevallei;
  •  het versterken van landbouw op het landbouwplateau;
  •  lokale voorbeeldprojecten in de woonkernen die de transformatie naar vergroening, ontharding en betere trage wegen inzetten en de kernen uitrusten als lokale instappunten naar de wouden;

De partners willen in dit strategisch project hun krachten bundelen op basis van gelijkwaardigheid. De subsidie maakt een coördinatie van dit initiatief mogelijk voor de komende drie jaar.

Met de subsidiëring als strategisch project wil minister Zuhal Demir dit fijn initiatief met de nodige dynamiek de kansen bieden om tot resultaten op terrein te komen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is