Gemeente dient bezwaarschift in tegen bouwproject Welriekendedreef

Op 27 oktober 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Omgeving, Ruimtelijke ordening, Toerisme, Veiligheid, Wonen
project Welriekende dreef

Het college van burgemeester en schepenen tekent bezwaar aan bij de gemeente Oudergem tegen de bouw van een flatgebouw met 99 woongelegenheden, een aparthotel en kantoren langs de Welriekendedreef en de oprit van de E411 op grondgebied Oudergem.

Planologisch werd het project getoetst aan de gewestplannen, het structuurplan Overijse en het Masterplan Jezus-Eik. De gemeente oordeelt dat de inplanting van een grootschalig project aan de rand van een landschappelijk waardevol, beschermd en geklasseerd natuurgebied in strijd is met de bedoelingen van het gemeentelijk ruimtelijke structuurplan Overijse. Op het te bebouwen perceel is het nochtans mogelijk om een schitterende natuurverbinding te realiseren over gemeente- en gewestgrenzen heen. Het project houdt bovendien geen rekening met de groenstructuren, de maat van het dorp en sluit op deze wijze niet aan op de bestaande structuren.

Op het vlak van mobiliteit zal het project voor bijkomende verkeersdruk zorgen in het centrum van Jezus-Eik. Het college van burgemeester en schepenen stelt zich dan ook de vraag of er onderzoek gedaan werd naar de verkeersafwikkeling en de bijkomende verkeersbelasting op grondgebied Overijse en oordeelt dat een uitgebreider mobiliteitsrapport noodzakelijk is. We stellen ook vast dat de bouwvrije strook van 30 meter te rekenen van de grens van het aanpalende afritcomplex van de E411 niet gerespecteerd werd. Voor die reden kan er dan ook geen bouwvergunning afgeleverd worden.

Voor de behandeling van het afvalwater kiest men om gebruik te maken van een zuiveringsstation. Er komt geen aansluiting op het rioleringsnet van Overijse. Het gezuiverd water wordt geloosd in de groenzone. Het dossier vermeldt evenwel niet hoe de infiltratievoorziening berekend is. Mocht later toch de vraag komen om alsnog aan te sluiten op het rioleringsstelsel, dan kan de gemeente Overijse geen garanties geven of dit wel mogelijk is.

In het dossier kan ook niet geverifieerd worden of de aanvraag voldoet aan alle vereisten op het vlak van toegankelijkheid voor mensen met een beperking. En ook op het vlak van de brandweervoorschriften is het dossier niet in orde. Sommige gevels worden ingepland op 4 meter van een groenzone. De brandweervoorschriften vereisen een doorgang van minimaal 8 meter om toegang te geven aan de hulpdiensten.

Voor de gemeente kan het niet dat de aanvraag tot vergunning enkel in het Frans opgesteld is. Er moet dus een nieuw openbaar onderzoek komen, waarbij alle documenten ter beschikking zijn in het Nederlands.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is