De uitdagingen in het bestuursakkoord van Overijse

Op 13 december 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Goed bestuur, N-VA, OCMW
Schepencollege Overijse 2019-2024

Na 2 maanden intensief overleg is er tussen de 2 kartels Overijse2002 – N-VA en OpenVLD – Groen een bestuursakkoord getekend waar de grote inhoudelijke uitdagingen voor de toekomst en de burgemeester- en schepenmandaten voor de volgende bestuursperiode zijn afgesproken. Deze inhoudelijke uitdagingen zullen de basis vormen voor het uit te werken meerjarenplan voor de komende bestuursperiode.

Inhoudelijke uitdagingen

Binnen de overeengekomen intentieverklaring worden de volgende topics als prioritair naar voor geschoven:

 • Een participatief bestuur: de Overijsenaar nog meer willen betrekken in het beslissingsproces en bij de concrete invulling van het beleid.
 • Een duurzaam Overijse: meegaan op de veranderingen op het vlak van klimaat en energie door in te zetten op energie-efficiënte, hernieuwbare energie en duurzame mobiliteit om op middellange termijn een klimaatneutrale gemeente na te streven.
 • Slimme mobiliteit: dit is een milieuvriendelijke motor van een duurzaam Overijse en elke weggebruiker moet zich veilig en vlot kunnen verplaatsen. Hiervoor zullen we extra inzetten op een verder uitgewerkt fiets- en wandelnetwerk.
 • Geen stad in ons dorp: duurzame kernversterking en voor elke dorpskern een toekomstplan uitwerken met projecten op maat. Er moet ook voldoende aandacht zijn  voor nieuwe woonvormen en een gezonde sociale mix.
 • Buurtgerichte zorg: Overijsenaren moeten zo lang mogelijk in een vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Daarom zetten we volop in op betaalbare thuiszorg en worden er woonzorgzones opgestart. Daarnaast is het ook belangrijk om voldoende aandacht te hebben voor aangepaste kinderopvang.
 • Een veilig Overijse: Streng optreden waar nodig, maar ook inzetten op preventie blijft een heel belangrijke taak van de politie met extra aandacht voor wijkwerking, buurtinformatienetwerken en verkeersveiligheid. We pleiten ook voor de oprichting van een paramedisch interventieteam (PIT) zodat we Nederlandstalige noodhulp kunnen garanderen.
 • Toekomstgericht vrijetijdsbeleid: Het sociocultureel leven blijven we maximaal ondersteunen. Er wordt een toekomstvisie opgemaakt en bijgestuurd voor het cultuurcentrum, de bib, de Markthalle en de jeugd- en sportinfrastructuur.
 • Vlaams en gastvrij: Inzetten op een actief integratiebeleid waarbij alle inwoners van Overijse deelnemen aan het Nederlandstalig socioculturele leven en zicht thuis voelen in onze gemeente.
 • Open ruimte en groene en blauwe verbindingen: Een dynamische gemeente met groene kernen, gezellige wijken, parken, groen speelweefsel en blauwe waterlinten.

Verdeling burgemeester en schepenmandaten

Burgemeester: Inge Lenseclaes (Overijse2002 – N-VA)

 • Bevoegdheden: Politie, brandweer, burgerzaken, participatie en communicatie, integratie en Vlaams beleid

1ste schepen: Leo Van den Wijngaert (Overijse2002 – N-VA)

 • Bevoegdheden: Cultuur, erfgoed en monumenten, toerisme, senioren, tewerkstelling en markten

2de schepen: Sven Willekens (OpenVLD – Groen)

 • Bevoegdheden: Publieke ruimte en infrastructurele ontwikkeling, facilitair beheer, woonbeleid, financiën, ondernemen

3de schepen: Jan De Broyer (Overijse2002 – N-VA)

 • Bevoegdheden: Ruimtelijke ordening, natuurinrichting en begraafplaatsen

4de schepen: Peter Van den Berge (Overijse2002 – N-VA)

 • Bevoegdheden: Sport, jeugd, evenementen en feestelijkheden, verbroederingen

5de schepen: Dirk Devroey (OpenVLD – Groen)

 • Bevoegdheden: Onderwijs, flankerend onderwijs, kinderopvang, opvoedingsondersteuning, armoedebestrijding en sociale integratie, gezondheidsbeleid en preventie.

6de schepen: Peter Lombaert (OpenVLD – Groen)

 • Bevoegdheden: Voorzitter Bijzonder comité van de sociale dienst (2019), ontwikkelingssamenwerking, duurzaamheid, mobiliteit, klimaat en dierenwelzijn, land- en tuinbouw, recyclage.

Vanaf januari 2020 wordt Peter Van den Berge (Overijse2002 – N-VA) vervangen door Myriam Vanderlinden (OpenVLD – Groen) die het voorzitterschap van het Bijzonder comité van de sociale dienst overneemt. De bevoegdheden van Peter Van den Berge zullen verdeeld worden onder de schepenen van Overijse2002 – N-VA.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is